آگهی #استخدام منشی

منشی خانم مسلط به

حسابداری و کامپیوتر

97/10/30

www.mppjob.ir

@pardakar