آگهی #استخدام کارمند

همکار خانم آشنا به

Excel ، word جهت امور

 اداری و فروش نیازمندیم

97/10/30

www.mppjob.ir

@pardakar