آگهی #استخدام طراح و تاپیست

یک نفر اپراتور دستگاه چاپ

اکوسالونت و لیزر آشنا

به طراحی نیازمندیم

97/10/24

www.mppjob.ir

@pardakar