آگهی #استخدام منشی

منشی خانم تمام وقت مسلط

به امور کاربردی کامپیوتر

جهت انجام امور اداری

97/10/24

www.mppjob.ir

@pardakar