آگهی #استخدام کارمند

آژانس هواپیمایی ، کارمند خانم

 با فن بیان قوی و روابط عمومی

بالا نیازمند است

97/10/16

www.mppjob.ir

@pardakar