آگهی #استخدام کارمند

یک نفر کارمند خانم

آشنا به حسابداری

و امور بیمه نیازمندیم

97/10/13

www.mppjob.ir

@pardakar