آگهی #استخدام کارمند

کارمند خانم جهت امور

حسابداری و بازرگانی آشنا

به زبان انگلیسی و اینترنت

97/10/05

www.mppjob.ir

@pardakar