آگهی #استخدام کارمند

خانم جهت کار فروش

در زمینه تجهیزات پزشکی

ترجیحا با سابقه کار

97/10/05

www.mppjob.ir

@pardakar