آگهی #استخدام کارمند

پذیرش 3 نفر کارمند خانم

در بخش دفتری بازرگانی

97/10/03

www.mppjob.ir

@pardakar