آگهی #استخدام کارمند

تعدادی همکار خانم

با روابط عمومی بالا

بیمه و مزایا نیازمندیم

97/10/03

www.mppjob.ir

@pardakar