آگهی های استخدام

آخرین فرصت های شغلی

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
مهندس نرم افزار 1397/10/24 همه شهرها توافقی مهم نیست
نقشه بردار 1397/10/24 همه شهرها توافقی مهم نیست
منشی اداری 1397/10/24 همه شهرها توافقی زن
کارشناس فروش 1397/10/24 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارمند بازاریابی و فروش 1397/10/24 همه شهرها توافقی مهم نیست
مدیر مالی 1397/10/22 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/10/22 همه شهرها توافقی مرد
کارمند اداری 1397/10/16 همه شهرها توافقی زن
کارمند اداری 1397/10/16 همه شهرها توافقی زن
عکاس 1397/10/16 همه شهرها توافقی زن
طراح گرافیک 1397/10/16 همه شهرها توافقی مهم نیست
طراح گرافیک 1397/10/16 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/16 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/10/16 همه شهرها توافقی مرد
کارمند اداری 1397/10/13 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارمند اداری 1397/10/13 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/13 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/10/13 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/10/13 همه شهرها توافقی زن
فتوشاپ کار 1397/10/09 همه شهرها توافقی زن
طراح گرافیک 1397/10/09 همه شهرها توافقی مهم نیست
طراح گرافیک 1397/10/09 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار ارشد 1397/10/09 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/09 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/09 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/09 همه شهرها توافقی زن
کارشناس تولید محتوا و رسانه 1397/10/05 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارمند اداری 1397/10/05 همه شهرها توافقی زن
فروشنده 1397/10/05 همه شهرها توافقی زن
طراح گرافیک 1397/10/05 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/10/05 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/05 همه شهرها توافقی زن
کارشناس فروش 1397/10/03 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارمند اداری 1397/10/03 همه شهرها توافقی زن
کارمند اداری 1397/10/03 همه شهرها توافقی زن
طراح گرافیک 1397/10/03 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/03 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/10/03 همه شهرها توافقی زن
کمک حسابدار 1397/10/03 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارمند بازاریابی و فروش 1397/10/02 همه شهرها توافقی زن
کارمند اداری 1397/10/02 همه شهرها توافقی زن
طراح گرافیک 1397/10/02 همه شهرها توافقی مهم نیست
طراح گرافیک 1397/10/02 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/02 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار ارشد 1397/10/02 همه شهرها توافقی مرد
حسابدار 1397/10/02 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارشناس فروش 1397/09/28 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارشناس صنایع غذایی 1397/09/28 همه شهرها توافقی زن
کارمند اداری 1397/09/28 همه شهرها توافقی زن
کارمند اداری 1397/09/28 همه شهرها توافقی زن