آگهی های استخدام

آخرین فرصت های شغلی

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
منشی دفتر 1398/02/02 همه شهرها توافقی زن
کارمند اداری 1398/02/02 همه شهرها توافقی مهم نیست
منشی دفتر 1397/10/30 همه شهرها توافقی زن
منشی دفتر 1397/10/30 همه شهرها توافقی زن
کارمند اداری 1397/10/30 همه شهرها توافقی زن
کارمند اداری 1397/10/30 همه شهرها توافقی زن
طراح گرافیک 1397/10/30 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/30 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارمند اداری 1397/10/29 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارشناس IT 1397/10/29 همه شهرها توافقی مرد
طراح گرافیک 1397/10/29 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/29 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار ارشد 1397/10/29 همه شهرها توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/10/29 همه شهرها توافقی مهم نیست
اپراتور دستگاه 1397/10/24 همه شهرها توافقی مهم نیست
مهندس نرم افزار 1397/10/24 همه شهرها توافقی مهم نیست
نقشه بردار 1397/10/24 همه شهرها توافقی مهم نیست
منشی اداری 1397/10/24 همه شهرها توافقی زن
کارشناس فروش 1397/10/24 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارمند بازاریابی و فروش 1397/10/24 همه شهرها توافقی مهم نیست
مدیر مالی 1397/10/22 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/10/22 همه شهرها توافقی مرد
کارمند اداری 1397/10/16 همه شهرها توافقی زن
کارمند اداری 1397/10/16 همه شهرها توافقی زن
عکاس 1397/10/16 همه شهرها توافقی زن
طراح گرافیک 1397/10/16 همه شهرها توافقی مهم نیست
طراح گرافیک 1397/10/16 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/16 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/10/16 همه شهرها توافقی مرد
کارمند اداری 1397/10/13 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارمند اداری 1397/10/13 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/13 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/10/13 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/10/13 همه شهرها توافقی زن
فتوشاپ کار 1397/10/09 همه شهرها توافقی زن
طراح گرافیک 1397/10/09 همه شهرها توافقی مهم نیست
طراح گرافیک 1397/10/09 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار ارشد 1397/10/09 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/09 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/09 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/09 همه شهرها توافقی زن
کارشناس تولید محتوا و رسانه 1397/10/05 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارمند اداری 1397/10/05 همه شهرها توافقی زن
فروشنده 1397/10/05 همه شهرها توافقی زن
طراح گرافیک 1397/10/05 همه شهرها توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/10/05 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/10/05 همه شهرها توافقی زن
کارشناس فروش 1397/10/03 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارمند اداری 1397/10/03 همه شهرها توافقی زن
کارمند اداری 1397/10/03 همه شهرها توافقی زن